Trauman seurassa

”Meidän tunteidemme, pelkojemme ja reaktioidemme vilkas maailma

on kuin suuri metsä kasvustoineen.

Koemme nämä tunteet ikään kuin ne olisivat villieläimiä,

jotka ponnahtavat tiheän kasvillisuuden seasta,

kurkistavat varuillaan olevina, hiipivät viekkaasti ja väijyvät ovelasti,

yhdistäen meidät tuntemattomaan itseyteemme…”

Paul Shepherd

Trauma on kutsumaton vieras, joka voi yllättäen saapua elämiimme. Se voi myös kyteä pitkään pinnan alla, vain aika ajoin itsestään muistuttaen. Tälläkin hetkellä lukematon määrä ihmisiä elää trauman kanssa, ja siihen liittyviä erilaisia oirekuvia ja valensseja on yhtä paljon kuin trauman kantajia.

Traumaan liittyvään moninaiseen oireiluun kuuluvat mm. unihäiriöt, masentuneisuus, ahdistuneisuus ja krooninen kipu. Myös vakavien traumojen seurauksena syntyvään post-traumaattiseen stressihäiriöön (PTSD) liittyy moninainen oirekuva ja laaja valenssien variaatio. Traumoista kärsivien henkilöiden hoitoon on käytetty ja kehitetty monia erilaisia menetelmiä ja sovelluksia, kuten dialektinen käyttäytymisterapia, traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-CBT) ja tunnekeskeinen psykoterapia. Luote järjestää kuluvana traumakoulutuksen vuotena neljä eri koulutuskokonaisuutta edellä mainituista aiheista.

Ensimmäinen kokonaisuus on maaliskuussa pidettävä kaksipäiväinen Kompleksinen trauma ja sen hoito –koulutus, joka tarkastelee aihetta integratiivisesta näkökulmasta. Kokonaisuuden aiheina ovat trauman neurobiologia ja trauman vaikutus tunnetasolla, perheterapeuttinen lähestymistapa, CBT, sekä skeema –ja tunnekeskeinen psykoterapia.

Trauman, tunteiden ja aivojen välisestä yhteydestä kouluttaa psykologian tohtori Lauri Nummenmaa, joka on yksi maamme johtavista aivotutkijoista ja tunteiden tutkimuksen kansainvälinen huippunimi. Hänen tutkimuksensa on mm. osoittanut, että aivojen otsalohkon etuosan heikentynyt toiminta on yleistä PTSD:n tyyppisissä kielteisistä tunnekokemuksista kumpuavissa tunne-elämän häiriöissä. Toisessa tutkimuksessaan Nummenmaa ryhmineen oli puolestaan tutkinut tunteiden, kognitioiden ja kehon välistä yhteyttä. Tutkimuksessa he olivat huomanneet kehon olevan keskeisessä roolissa kaikissa ihmisen kognitiivisissa ja tunne-elämän prosesseissa.

Muita kokonaisuuden kouluttajia ovat kliinisen neuropsykologian maisteri Tomi Passi, lastenpsykiatri ja perheterapeutti Anu-Liisa Moisio, psykologi ja kriisi- ja traumaterapeutti Katja Saranpää, sekä kognitiiviset psykoterapeutit ja psykologit Reetta Aalto-Setälä ja Nina Vaaranen-Valkonen.

Toukokuussa on vuorossa saksalaisen psykiatrin, neurologin ja psykoterapeutin Martin Bohusin kahden päivän DBT for Complex PTSD -koulutuskokonaisuus, jossa hän esittelee kehittämänsä DBT-PTSD –hoito-ohjelman, jossa yhdistyy dialektinen käyttäytymisterapia, altistus ja radikaali hyväksyminen.

Bohusin DBT-PTSD –ohjelma on moniosainen strukturoitu hoito lapsuusaikana vakavasti traumatisoituneille ja PTSD:stä kärsiville aikuisille. Hoitomallissa tutkitaan traumaan liittyviä tunteita, sekä uudelleenarvioidaan siihen liittyviä häpeän ja syyllisyyden kaltaisia sekundääritunteita.  DBT-PTSD:ssä pyritään traumakokemukseen liittyvien faktojen radikaaliin hyväksymiseen, jotta traumatisoituneen elämä tuntuisi jälleen elämisen arvoiselta. Tunnesäätelyvaikeuksista kärsivien henkilöiden hoitoon kehitetyn dialektisen käyttäytymisterapian on todettu olevan tehokas hoitomuoto myös kompleksisen trauman ja PTSD:n kanssa eläville!

Syyskuussa katseet siirtyvät traumatisoituneiden lasten ja nuorten hoitamiseen kun yhdysvaltalainen mm. traumakeskeiseen käyttäytymisterapiaan erikoistunut psykologi Amy Hoch saapuu Suomeen kouluttamaan. Hoch ohjaa kaksi eri koulutusokonaisuutta; Trauma-Focused CBT for Children and Adolescents (peruskoulutus) ja syventävä Complex Trauma Work and Its Application to Refugees.

Traumakeskeisen käyttäytymisterapian (TF-CBT) on todettu olevan toimiva hoitomuoto vakavasti traumatisoituneille ja PTSD:stä kärsiville lapsille ja nuorille. TF-CBT on strukturoitu ja yleensä lyhytkestoinen hoitomuoto 7-18 vuotiaille lapsille ja nuorille, jossa otetaan huomioon tunne-elämän, kognitioiden, käyttäytymisen ja vanhemmuuden haasteet. Hochin toinen koulutus käsittelee traumatisoituneiden pakolaislasten- ja nuorten hoitoa, missä on tärkeää ottaa huomioon mm. lasten ja nuorten kokema kulttuurishokki, vieras kieli ja syrjintä.

Trauman moninaiset kasvot näyttäytyvät siis myös siihen liittyvien koulutusten monipuolisuudessa. Vaikka trauma voikin kyteä mielessä ja kehossa salakavalana seuralaisena, niin sitä kuitenkin voi kuitenkin lähestyä monesta eri kulmasta – ja sen voi voittaa luovalla ja näyttöön perustuvalla hoidolla!

Ilmoittautumiset ja lisätiedot koulutuksista:
https://luote.fi/blogi/luote-oy-traumakouluttautumisen-vuosi-2019

Lähteitä ja muita aiheisiin liittyviä linkkejä:

Lauri Nummenmaa: Tunteiden neurobiologiaa,.Suomen Lääkärilehti 10/2016. https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/nummenmaa_2016_tunteiden_neurobiologia.pdf

tai www.luote.fi/koulutuskalenteri

Lauri Nummenmaa, Riitta Hari, Jari K. Hietanen, Enrico Glerean: Maps of subjective feelings. PNAS 11/9, 2018 115 (37) 9198-9203.
https://www.pnas.org/content/115/37/9198

About Trauma-Focused Cognitive Behavior Therapy (TF-CBT)

https://tfcbt.org/about-tfcbt/

Martin Bohus: Residential DBT program for patients with BPD and PTSD. https://www.youtube.com/watch?v=9hEv6B6NPAs

Kimmo Pihlaja
sairaanhoitaja, lasten ja nuorten kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa