Artikkeli lasten ja nuorten skeematerapiasta, Christof Loose

Luote Oy julkaisee Christof Loosen luvalla hänen syksylllä 2021 päivittämänsä artikkelin lasten ja nuorten skeematerapiasta. Christof Loose on filosofian tohtori, kliininen psykologi, lasten ja nuorten psykoterapeutti (CBT) ja lasten ja nuorten sekä aikuisten vaativantason skeematerepeutti ja koulutusvastaava ISST.

Mitä skeematerapia on?

Skeematerapia on integratiivinen, kehittyvä psykoterapiamalli, joka yhdistää kognitiivisia, käyttäytymisterapeuttisia, psykodynaamisia ja hahmoterapeuttisia menetelmiä sekä kiintymys- ja kehitysteoriaan kytkeytyviä näkökulmia. Skeematerapia korostaa monien psykologisten ongelmien syntyvän lapsuudessa. Sen mukaan ”varhaiset maladaptiiviset skeemat” ovat itseä koskevia, haitallisia emotionaalisia ja kognitiivisia ajattelumalleja, jotka kehittyvät varhaislapsuudessa ja vahvistuvat elämän aikana. Skeematerapia on erityisen hyödyllinen hoitomuoto asiakkailla, joilla on syvään juurtuneita ongelmia, kuten krooninen masennus, alkava persoonallisuushäiriö, kompleksinen trauma tai uhmakkuushäiriö.  Skeematerapiasta tämäntyyppisten ongelmien hoidossa aikuisilla on jo enemmän tietopohjaa kuin kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta (CBT). Edellä mainittujen kaltaisiin kroonisiin, kompleksisiin ja juurtuneisiin ongelmiin tarvitaan kehittyneempiä hoitomuotoja ja enemmän valinnanvaraa. Alustavien tutkimuslöydösten perusteella lasten ja nuoren skeematerapia voi olla ihanteellinen hoitomuoto tällaisten potilaiden kanssa työskenneltäessä.

Miksi lasten ja nuorten skeematerapia (ST-CA)?

Lasten ja nuorten skeematerapiasta on tullut polttava puheenaihe kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ja psykoterapian maailmassa yleensä. Terapiamenetelmä on nopeasti kasvattanut suosiotaan lääkäreiden ja mielenterveyspalveluiden keskuudessa. Sen on todettu olevan tehokas menetelmä vaikeahoitoisilla lapsilla, nuorilla ja vanhemmilla, joilla on vakavampia, kroonisia ja syvään juurtuneita ongelmia ja jotka eivät saa vastetta ensilinjan hoitomuodoista. Tämä sisältää niiden lasten ja nuorten merkittävän osuuden, jotka eivät sitoudu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan tai saa siitä vastetta (tai saavat alussa vastetta, joka myöhemmin heikkenee). Perusteluja hoitomuodon käyttämiselle lapsilla vaihtoehtona kognitiiviselle käyttäytymisterapialle on Ruth Holtin haastattelussa, johon voit tutustua tästä (Ruth Holt, Canberra).

Lisätietoja lasten ja nuorten skeematerapiasta on verkkosivustolla www.schematherapy-for-children.de.

Toimiiko ST-CA?

ST-CA-terapiamenetelmän ovat kehittäneet ”alan ammattilaiset alan ammattilaisille” (Esipuhe: Loose et al., 2020). Miksi lasten ja nuorten skeematerapiasta sitten on tullut niin kiinnostava aihe kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa? Ennen kuin tarkastelemme empiiristen tietojen luetteloa, haluan kertoa omia henkilökohtaisia käsityksiäni siitä, MIKSI skeematerapiasta on tullut niin suosittu hoitomuoto lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä. Tärkein syy tähän vaikuttaa olevan se, että terapiamuodon validiteetin koetaan olevan korkea. Sekä asiakkailla että lääkäreillä on menetelmästä hyviä kokemuksia. Lääkärit ovat kertoneet, että he ovat yllättyneet lasten ja nuorten skeematerapiassa käytettävien menetelmien ja tekniikoiden välittömistä positiivisista vaikutuksista. Yhtenä tämän menetelmän kehittäjistä huomaan merkittäviä muutoksia terapeuttien työskentelytavassa ST-CA-seminaareihin/-työpajoihin osallistumisen jälkeen.

ST-CA-koulutusohjelmassa terapeuteille esitellään, miten skeematerapia yhdistää ainutlaatuisella tavalla erilaisia psykoterapiamuotoja (pohjautuen pääasiassa kiintymys- ja hahmoterapiaan sekä kognitiivisbehavioraaliseen ja psykodynaamiseen terapiaan). Osallistujia kannustetaan testaamaan mallia ja ST-CA-tekniikoita itseensä, jolloin he saavat ”kokonaisvaltaisen” kokemuksen hoitomuodosta. Syvällisen koulutuksen myötä osallistujat voivat kokea tämän terapiamenetelmän tehokkuuden. Tyypillinen kurssista saatu palaute on seuraavanlaista: ”Lasten ja nuorten skeematerapia todella toimii… Olen kokenut sen erittäin hyödylliseksi, …Sen lisäksi se on oikeastaan aika hauskaa, sekä asiakkaille että terapeuteille”.

Koulutuksen jälkeen terapeutit hallitsevat seuraavat asiat:

  • Taito virittäytyä asiakkaan tunteisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin, suhtautua niihin empaattisesti ja validoida niitä (lapset, nuoret ja perheet).
  • Terapeuttisen hoitosuhteen parantaminen sekä avoimuuden ja luottamuksen lisääminen skeematerapiatekniikoiden avulla, jotta voidaan tarkastella ja ymmärtää paremmin ongelmien/oireiden syitä.
  • ST-CA-tapauksen käsitteellistäminen hyödyntämällä ABC-mallia, tarpeita, skeemoja, moodeja ja oireita.
  • Hyvän terapeuttisen hoitosuhteen rakentaminen ja vahvistaminen, mukaan lukien ongelmien syvempi ymmärtäminen, mikä lisää motivaatiota käyttäytymismuutoksille.
  • Taito integroida kognitiivisen käyttäytymisterapian muotoja, jotta voidaan rikkoa syvään juurtuneita käyttäytymismalleja, esim. roolileikin ja altistusharjoitusten avulla.

Kliiniset kokemukset osoittavat, että ST-CA on tehokas hoitomuoto etenkin asiakkailla, joiden ongelmat ovat kompleksisia. Monet lääkärit ovat kertoneet, että menetelmä on muuttanut heidän tapaansa harjoittaa ammattiaan. Mitä lasten ja nuorten skeematerapian käyttökelpoisuutta ja tehokkuutta tukevaa empiiristä tietoa sitten on tällä hetkellä saatavana?

Lasten, nuorten ja vanhempien skeematerapiaa koskeva tutkimus

(päivitetty viimeksi: joulukuu 1, 2021)

Kokemusperäistä tietoa lasten ja nuorten skeematerapian käyttökelpoisuudesta ja kliinisestä tehokkuudesta on koko ajan enemmän, ja alla on lueteltu alustavia tapaustutkimuksia ja kvasikokeellisia tutkimuksia aiheesta. Monet luetelluista tutkimuksista käsittelevät teoreettisia ja käsitteellisiä ongelmia, kuten skeemojen ja moodien esiintyvyyttä tai emotionaalisten tarpeiden, skeemojen, selviytymisstrategioiden ja/tai kliinisten oireiden välistä suhdetta. Alustavissa kliinisissä tutkimuksissa on tutkittu lasten ja nuorten skeematerapialla saavutettuja tuloksia kompleksisilla nuorilla, kuten epäsosiaalisiin persoonallisuuspiirteisiin/-häiriöihin liittyvän ulospäinsuuntautuvan aggressiivisen käytöksen vähenemistä. Jotkut moni- tai yksitapaustutkimukset osoittavat lasten ja nuoren skeematerapian käyttökelpoisuuden lisäksi sen positiiviset vaikutukset kliinisten oireiden vähentymiseen ja alleviivaavat hoitomuodon käyttömahdollisuutta sekä laitos- että avohoidossa. Viimeaikaiset julkaisut myös vahvistavat skeemakyselylomakkeiden, mukaan lukien kuvitetun luettelon, pätevyyden lasten ja nuorten skeematerapiassa. Lisäksi kannustavan työtiimin tärkeyttä haastavien asiakkaiden kanssa työskenneltäessä (esim. ympärivuorokautisessa hoitokontekstissa) on arvioitu kvasisatunnaistetussa tutkimuksessa (SafePath). Tutkimuksessa osoitettiin, että skeematerapia voi edesauttaa lämpimän ja kannustavan ryhmäilmapiirin muodostumista ja vähentää fyysisiä interventioita turvallisissa, asumismahdollisuuden tarjoavissa nuorten yksiköissä.

Otan mielellään vastaan positiivista tai kriittistä ja rakentavaa palautetta tämän luettelon (joka ei suinkaan ole tyhjentävä) laajentamista ja parantamista varten. (Sähköpostiosoite: contact@schematherapy-for-children.de)

Tri Christof Loose

Kliininen psykologi

Skeematerapian koulutusvastaava

Kirjoittanut teoksen: Schema Therapy for Children and Adolescents ST-CA. Pavilion