Tietosuojaseloste – Tunnekeskeisen terapian postituslista

TIETOSUOJASELOSTE – Tunnekeskeisen terapian postituslista

Rekisterinpitäjä:

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy, PL 172, 00120 Helsinki, 050 3122229, luote@luote.fi

Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Anu Varstala

Rekisterin nimi: Luote Oy:n Tunnekeskeisen terapian postituslista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään tunnekeskeiseen terapiaan liittyvän tiedon jakamiseksi ja Luote Oy:n tuotteiden – koulutukset, julkaisut, tapahtumat – suoramainonnan, etämyynnin ja markkinoinnin mahdollistamiseksi. Tietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin verkostoon ilmoittautuneiden tiedot pitävät paikkansa ja he eivät ole ilmaisseet haluavansa poistua verkoston sähköpostilistalta. Rekisteriin kuuluva voi kieltää milloin tahansa tietojensa käyttämisen edellä mainittuihin tarkoituksiin, jolloin tiedot poistetaan rekisteristä.

Rekisterin tietosisältö: Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Edellä manittujen rekisterissä olevien henkilöiden itse omalla suostumuksellaan ilmoittamat tiedot. Tietoja kerätään esim. koulutuksiin ilmoittautumisten sekä tuotteiden tilausten ja koulutustilaisuuksien yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä Luote Oy:n toimintaa toteuttaville, ylläpitäville ja kehittäville alihankkijoille, tietoja käsittelevät vain toimintojen toteuttamisen kannalta tarvittavat nimetyt tahot ja henkilöt. Rekisterinpitäjä ja alihankkijat ovat sitoutuneet toimimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto

Suoramarkkinoinnin yhteydessä mahdollisesti kertyvä manuaalinen aineisto säilytetään erikseen tätä tarkoitusta varten olemassa olevassa lukollisessa arkistossa. Tietoja käsitellään pääosin sähköisesti.

Sähköisesti käsiteltävä aineisto

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Luvaton pääsy tietoihin estetään myös mm. tunnistumisprosessien ja palomuurien avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt alihankkijat ja tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti, ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Tietoturvan taso arvioidaan vuosittain tehtävällä tietotilinpäätöksellä, jonka perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet tietoturvan tason parantamiseksi tietosuoja-asetuksen edellyttämälle tasolle.

Tarkastusoikeus Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

  • pyytää nähtäväkseen häntä itseään koskevat henkilötiedot.
  • vaatia tiedon korjaamista
  • pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista ja
  • tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle
  • muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Peruutus ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.