Nettikaupan tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE NETTIMYYNTI

Rekisterinpitäjä               Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

 

PL 172

                                      00120 Helsinki

                                      050 3122229

                                      luote@luote.fi

Yhteyshenkilö               toimitusjohtaja Anu varstala

Rekisterin nimi             Luote Oy:n asiakasrekisteri; posti-/nettimyynti

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään postimyyntiasiakkaan toimeksiannon perusteella tilauksen ja tavarantoimituksen mahdollistamiseksi rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen edellä kuvattujen toimien mahdollistamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia toimeksiantoihin liittyviä ja niiden yhteydessä kertyviä alla lueteltuja henkilötietoja:

-asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, toimitusosoite, laskutusosoite

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Edellämanittujen rekisterissä olevien henkilöiden itse omalla suostumuksellaan ilmoittamat tiedot toimeksiannon yhteydessä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä muiden  postimyynnin toteuttamiseen osallistuvien tahojen/alihakkijoiden (kuten  postituksen hoitajat, kirjanpitotoimisto) kesken tarpeen mukaan tilausten toimittamiseksi ja laskuttamiseksi. Kaikki toimijat ovat sopimuksin sitoutuneet toimimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Asikkaan nimi ja sähköpostiosoite siirretään Luote Oy:n suoramrkkinointireksiteriin, mikäli asiakas siihen on antanut suostumuksensa.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Toimeksiantojen yhteydessä mahdollisesti kertyvä manuaalinen

aineisto (tilauslistat) säilytetään erikseen tätä tarkoitusta varten olemassa olevassa lukollisessa arkistossa. Tiedot siirretään mahdollisuuksien mukaan sähköiseen arkistoon.

 

Sähköisesti käsiteltävä aineisto

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Luvaton pääsy tietoihin estetään myös mm. tunnistautumisprosessin ja  palomuurien avulla. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Tietoturvan taso arvioidaan vuosittain tehtävällä tietotilinpäätöksellä, jonka perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet tietoturvan saattamiseksi tietosuoja-asetuksen kannalta asianmukaiselle tasolle.

 

Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen Rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevat henkilötiedot.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

-pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista ja

-tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle

-muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

-pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

-niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Peruutus ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen

-tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle