Pakko-oireiden kognitiivinen terapia ja käyttäytymisterapia (CBT)

 

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy on kehittänyt koulutusohjelman pakko-oireisen häiriön hoitoon. Koulutus soveltuu avo- ja sairaalahoidon käyttöön ja antaa hyvät perusvalmiudet pakko-oireita vähentävään hoitoon ja pakko-oireista kärsivän ihmisen selviytymistä pitkällä tähtäimellä tukevaan hoitoon. Hoitosuosituksessa (APA*) kognitiivis-behavioraalinen terapia, joka sisältää altistuksen ja rituaalinehkäisyn (ERP) on empiirisesti perusteltu paras psykoterapeuttinen hoitovaihtoehto. Koulutusohjelma voidaan muokata toimipaikan tarpeisiin ja siihen voidaan liittää työnohjausta

*APA 2007 American Psychiatric Association, Practice guideline for the treatment of patients with obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry,164,1-56

http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/ocd.pdf

Toimialajohtajat – toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas
Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi
Puhelin: 040 5155604

Koulutusohjelma

Pakko-oireiden hoito kognitiivisen terapian ja käyttäytymisterapian menetelmin

Koulutuksen tavoite:

Antaa osallistujille valmiuksia ja rohkaisua hoitaa pakko-oireista kärsiviä henkilöitä kognitiivisen ja käyttäytymisterapian menetelmin. Antaa tietoa häiriöstä potilaan toiminnan ymmärtämiseksi, hoitomotivaation parantamiseksi ja hoidon tueksi.

Koulutuksen rakenne:

Koulutus koostuu neljästä lähiopetuspäivästä. Lähiopetuspäivien väliin on sijoitettu tehtävät, jotka sisältävät työskentelymallin harjoittelua käytännössä omassa työssä. Lähiopetuspäivissä opettajia on kaksi, mikä mahdollistaa, että työskentelyn harjoittelu voidaan toteuttaa. Koulutukseen voidaan liittää työnohjaus, joka tukee opitun saattamista käytäntöön.

Koulutuksen sisältö:

Koulutus on luonteeltaan käytännön hoito- ja terapiatyöhön tähtäävää. Koulutus sisältää pakko-oireiden sekä niiden hoidon psykologisen ymmärtämisen. Erikseen perehdytään pakko-oireiden hoitoon kognitiivisesti (kognitiivisen terapian välineet) ja käyttäytymisterapeuttisesti (altistus ja rituaalin ehkäisy). Menetelmien soveltamista vaikeuttavia tekijöitä ja niiden ratkaisemista käydään läpi sekä paneudutaan potilaan motivointiin. Osallistujien työskentely omien potilaiden kanssa liitetään välitehtävien avulla koulutukseen. Kaiken kaikkiaan koulutus sisältää hoidossa tarvittavien taitojen ja käytäntöjen opettamista, niitä harjoitellaan lähiopetuspäivissä.

1. Lähiopetuspäivä: Pakko-oireisen häiriön ymmärtäminen ja arviointi

Diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka, hoito ja hoidon vaikuttavuus
Lomakkeet arvioinnin apuna Obsession ja kompulsion tunnistaminen Kognitiivinen käsitteellistäminen, hoidon suunnittelu, hoitopolut

2. Lähiopetuspäivä: Kognitiivinen työskentely

Kognitiivinen terapia OCD:n hoidossa
Kognitiivinen käsitteellistäminen – osallistujien välitehtävien tai tapausten pohjalta
Terapiatyöskentely ja pakko-toimintoihin vaikuttaminen:
Pakko-ajatusten kanssa työskentely
Altistaminen ja rituaalinehkäisy (Exposure and Ritual Prevention ERP)

3. Lähiopetuspäivä: Altistaminen ja rituaalinehkäisy

Altistaminen ja rituaalienehkäisy osallistujien välitehtävien tai tapausten pohjalta
Läheisten ja vanhempien psykoedukaatio ja rooli hoidossa
Ongelmatilanteet hoidossa – ongelmatilanteet osallistujien käytännön kokemusten esimerkkien perusteella

4. Lähiopetuspäivä: Yhteenveto ja kertaus: OCD:n hoidon peruspilarit käytännön hoidossa

Välitehtävien läpikäynti pienryhmissä ja taitavan hoidon oma kehittymistavoite hoitajalle
Mindfulness ja rentoutuksen rooli OCD:n hoidossa
Tunteet, lapsuus ja kehityshistorian merkitys OCD:n hoidoss

Tutkimusnäyttö

Pakko-oireiden hoito kognitiivisen terapian työskentelytavoilla on tutkittu ja tuloksekas hoitomuoto (ks. tutkimusviitteet meta-analyyseista alla):

  • Kognitiivista käyttäytymisterapiaa saaneet suoriutuivat kontrolliryhmää ja plasebohoitoa saanutta ryhmää paremmin hoidon päättyessä
  • Kognitiiviseen hoitoon liittyvä edistyminen on havaittavissa myös hoidon päättymisen jälkeen (tuloksissa on pysyvyyttä ja pitkäkestoisuutta)
  • Kognitiivisen hoidon jälkeen osallistujien depression määrä oli pienempi kuin kontrolliryhmässä
  • Kognitiivinen hoito tuottaa paremman vaikutuksen kuin antidepressiivinen lääkehoito
  • LÄHTEITÄ:
  • Jónsson, H. & Hougaard, E. (2009). Group cognitive behavioural therapy for obsessive.compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis. Acta psychiatr Scand, 119, 98-106.
  • Olatunji, B.O., Davis, M.L., Powers, M.B. & Smits, J.A. (2013). Cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder: A meta-analysis of treatment outcome and moderators. Journal of Psychiatric Research, 47, 33-41.
  • Öst, L-G., Havnen, A., Hansen, B. & Kvale, G. (2015). Cognitive behavioral treatments of obsessive-compulsive disorder. A systematic review and meta-analysis of studies published 1993-2014. Clinical Psychology Review, 40, 156-169.