Kognitiivisen psykoterapian menetelmien soveltaminen perhepalveluissa

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n järjestää lapsi- ja perhepalveluihin suunnatun ja lyhytterapeuttisiin kognitiivisiin menetelmiin keskittyvän koulutuksen. Koulutus antaa työvälineitä lasten ja perheiden kanssa työskenteleville perhekeskuksissa, perheneuvoloissa, oppilashuollossa ja vastaavissa toimipisteissä. Koulutus vahvistaa taitoja kohdata ja hoitaa keskeisiä ja yleisiä lasten ja perheiden ongelmia, kuten ahdistus-, pelko ja masennusoireita, uhmakkuus- ja käytöspulmia sekä ja lisää kykyä jäsentää perheen tilannetta. Perhekeskeisyys ja vanhemmuuden tuki kulkee koulutusprosessissa punaisena lankana samalla, kun osallistujat saavat käyttöönsä lisää vuorovaikutuksellisia ja terapeuttisia välineitä. Koulutus tukee lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LaPe) tavoitteita.

Koulutuksen tavoite

Koulutuskokonaisuuden jälkeen osallistujat osaavat soveltaa kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian (cbt) lähestymistapaa ja menetelmiä työssään lasten ja perheiden kanssa. Koulutuksessa opittavia työtapoja voi soveltaa sekä fokusoituihin, lyhyihin hoitoihin ja tukeen sekä pidempään tukeen tai terapiaan lasten ja perheiden kanssa. Työtapoja voi soveltaa työskenneltäessä perheen kanssa yksin, työparina tai moniammatillisena tiiminä. LaPen tavoitteet mm. työn vaikuttavuuden lisääntymisestä ja ammattilaisten työssä jaksamisen parantumisesta on huomioitu.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

  • Kokonaisuus sisältää yhdeksän lähiopetuspäivää ja yhdeksän työnohjauskertaa ja sijoittuvat vuosille 2021-2022.
  • Lähiopetuspäiviä on neljä kahden päivän jaksoa ja yksi koulutuksen päättävä päivä.
  • Työnohjauskertoja on yhdeksän, kolme kertaa/lukukausi (puoli vuotta). Koulutusprosessissa työnohjaukset jatkuvat viisi kertaa viimeisen lähiopetusjakson jälkeen opitun vakiinnuttamiseksi. Työnohjauskerran kesto on 4×45 minuuttia (3 tuntia + tauot).
  • Koulutukseen on mahdollista liittää Moodle verkko-oppimisympäristö.
  • Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet saavat todistuksen. Koulutuksen laajuus on 12 opintopistettä.

Koulutuksessa perehdytään näyttöön perustuviin hoitomalleihin ja niiden soveltamiseen omassa työssä ja työyksikössä/tiimissä. Samalla perehdytään kognitiivisen psykoterapian teoreettiseen perustaan ja tapaan työskennellä yhteistyösuhteessa lapsen ja perheen kanssa. Tärkeänä työskentelyn fokuksena on jaetun ymmärryksen luominen (yhteinen käsitteellistäminen) ongelmista ja tavoitteista perheen/verkoston kanssa ja sen arviointi työskentelyn varrella.

Koulutuksessa on lapsen näkökulman lisäksi vahvasti mukana vanhemmuuden tuki. Toinen alue koulutuksessa on työntekijän oppimisen tukeminen ja voimavaraistuminen haastavissa perhetilanteissa. Työtapoja voi käyttää sekä fokusoiduissa työskentelyjaksoissa että pidemmän tuen työssä lasten ja perheiden kanssa. Koulutus soveltuu eri ammattiryhmille ja sisältöä voidaan muokata edelleen tilaajan tarpeiden pohjalta.

Koulutukseen voidaan myöhemmin liittää jatko-osa, jossa perehdytään mm. teemoihin autismikirjo ja oppimisen vaikeudet, yksittäiset ja kompleksiset traumat, haastavat ja epävakaat perheet/ moniongelmaisissa perheissä dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) soveltaminen.

Koulutuksen työtavat

Eri aihealueet nivoutuvat toisiinsa ja kertautuvat koulutuksen aikana. Koulutus sisältää tiedollista oppimista (kaksipäiväiset lähiopetuspäivät, ennakkolukeminen, välitehtävät) ja taitojen harjoittelua ja omaksumista aktiivisen, kokemuksellisen oppimisen kautta (harjoituksia, demonstraatiota lähiopetuspäivissä ja työnohjauksessa). Koulutettava aloittaa kognitiivisten työtapojen harjoittelemisen omilla asiakkaillaan ensimmäisen lähiopetusjakson jälkeen. Koulutuksen liitetään kirjallisuuteen tutustumista.

Työnohjauksella tuetaan työskentelytavan ja menetelmien käyttöön ottamista ja työntekijän oppimista. Se toteutetaan 5-6 koulutettavan pienryhmissä 4x 45 min kerrallaan. Koulutukseen suositellaan otettavaksi samasta yksiköstä/tiimistä vähintään 2 työntekijää, jotta oppimisen soveltaminen on omassa työssä voisi laajentua osaksi yksikön/tiimin työskentelyä. Se ei ole kuitenkaan edellytys koulutukseen osallistumiseen.

Kouluttajat

Kouluttajat ovat kognitiivisia psykoterapeutteja ja VET/ kouluttajapsykoterapeutti) tai kouluttajia, joilla on muu erityispätevyys kyseisiin teemoihin. Kouluttajilla ja työnohjaajilla on vahva perheneuvola- ja/tai lastenpsykiatrian työkokemus sekä vahva kokemus kouluttamisesta ja työnohjaamisesta.

Keskeinen kirjallisuus

  • Ranta K. ym. (2018) Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat
  • Stallard, P. (2010) Ajattelemalla iloa. Työntekijän opas ja työkirja.
  • Eskonen,I., Levander, M., Roine, M. (2017): Ahdistus aisoihin.
  • Sburlati ym. (2014): Evidence-Based CBT for Anxiety and Depression in children and adolescents
  • sekä muut kouluttajien jakamat artikkelit ja kirjallisuus ongelma-alueisiin ja työskentelymalleihin liittyen

 

Toimialajohtajat – toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas
Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi
Puhelin: 040 5155604