Kouluttajahaastattelu: Irena Miettinen

Haastattelimme Irena Miettistä, joka kouluttaa Luotteella Tunnekeskeisen terapiatyöskentelyn koulutuskokonaisuutta.

1. Kerro hieman itsestäsi, kuka olet ja miten kiinnostuit tunnekeskeisestä terapiasta?

Olen Irena Miettinen kognitiivinen psykoterapeutti (VET), kouluttajapsykoterapeutti sr. Helsingistä. Olen toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajan vuodesta 2003. Erityisosaamisalueitani ovat syömishäiriöiden hoito ja tunnekeskeinen työskentely. Tällä hetkellä teen noin puolet viikosta terapiatyötä ja toiset puolet viikosta koulutan ja työnohjaan. Toimin myös toisena koulutuksen johtajana Virpi Ylijukurin kanssa vuonna 2017 alkaneessa aikuisten kognitiivisen yksilöterapian koulutuksessa Helsingin yliopistossa.

Kiinnostuin ja innostuin tunnekeskeisestä työskentelystä alun perin oman psykoterapeuttikoulutukseni aikana. Otin tunnekeskeisen työtavan aktiiviseen käyttöön työssäni, perehdyin siihen lisää ja vähitellen aloin myös kouluttaa muita menetelmästä. Käyttäessäni tunnekeskeisen terapian menetelmiä havaitsin, että tunteisiin fokusoiminen ja tunteiden kokeminen terapiatunnilla todella muuttavat ihmisten kokemuksia vaikeista tunteistaan. Tämä havainto oli hyvin innostava ja inspiroiva. Huomasin myös, että tunteiden käsittelemisen kautta ihmisten sallivuus lisääntyy ja he alkavat kokea enemmän myötätuntoa itseään kohtaan.

2. Missä ja miten opiskelet tunnekeskeistä terapiaa ja mitä opintoihin kuuluu?

Olen opiskellut tunnekeskeistä terapiaa (EFT) Yorkin yliopistossa Torontossa Kanadassa vuosina 2018 – 2019. Opettajani ja työnohjaajani oli Ph.D.Leslie Greenberg. Aloitin opintoni elokuussa 2018 kahdella viiden päivän kurssilla. Ensimmäinen viikko (Level 1) oli sisällöltään tunnekeskeisen terapian peruskurssi.  Leslie Greenberg koulutti meitä neljä päivää ja Ph.D Jeanne Watson yhden päivän. Ensimmäinen päivä oli teoriapainotteinen, jonka aikana Greenberg keskittyi esittelemään tunnekeskeistä terapiaa ja sen ydin asioita.  Päivään sisältyi teoriaa tunteiden merkityksestä, tunteiden säätelystä ja niiden muuttumisprosessista. Katsoimme opetusvideoita ja harjoittelimme arvioimaan, onko asiakkaan tunne primääri-, sekundaari- vai instrumentaalitunne ja miten tämän tunteen kanssa olisi hyvä toimia.

Toisena päivänä Jeanne Watson koulutti meitä empatiasta. Terapeutin empatian välittyminen asiakkaalle on hyvin tärkeää, sillä kivuliaat ja hankalat tunteet nousevat esille ainoastaan turvallisessa terapiasuhteessa. Harjoittelimme päivän aikana empaattista heijastamista tässä ja nyt. Harjoituksissa konkretisoitui, kuinka empaattinen heijastaminen todella auttoi viipymään vaikeissa ja tuskallisissa tunteissa. Kolmannen päivän teemana oli asiakkaan itsekriittisen puolen kanssa työskentely. Greenberg kertoi, että EFT-tutkimusten mukaan masentuneilta ihmisiltä löytyy usein voimakas itsekriittinen puoli.

Neljäntenä päivänä teemana oli keskeneräisten ihmissuhteiden työstäminen (unfinished business). Tämä menetelmä soveltuu käytettäväksi erityisesti pidempiaikaisten ihmissuhdeongelmien käsittelyyn. Yleensä nämä ongelmat liittyvät kiintymyssuhteisiin. Viimeisenä päivänä harjoittelimme työskentelyä estävän puolen kanssa. On tärkeää ymmärtää, mihin tarkoitukseen estävä puoli on kehittynyt. Käytimme pienryhmätyöskentelyssä omakohtaisia esimerkkejä, niin että kukin oli aina vuorollaan terapeutin tai asiakkaan roolissa. Leslie Greenberg ja apuohjaajat kiertelivät ryhmissä ohjaamassa harjoituksia.

Kurssilla käytiin läpi myös tunnekeskeisestä terapiasta tehtyjä vaikuttavuustutkimuksia. Tutkimustulokset osoittavat, että tunnekeskeinen työskentely on vaikuttava hoitomuoto esimerkiksi masennuksen, kompleksisen trauman ja parisuhdeongelmien hoidossa. Uudempina sovellusalueina ovat syömishäiriöiden ja persoonallisuushäiriöiden hoito. Level 2 oli jatkoa Level 1 kurssille. Level 2 kurssilla Ph.D Leslien Greenberg koulutti itse neljä päivää ja Ph.D Shari Geller yhden päivän. Shari Gellerin päivä käsitteli terapeuttista läsnäoloa, joka on myös ensisijaisen tärkeää tunnekeskeisessä työskentelyssä. Päivä sisälsi paljon harjoituksia ja tietoa muun muassa Rogersin humanistisesta psykologiasta, läsnäolotutkimuksista ja polyvagaalisesta teoriasta. Level 2 kurssilla syvennettiin käsitteellistämistä ja harjoittelimme myös kompleksisempien asiakastapausten hoitamista. Katselimme runsaasti opetusvideoita ja käsitteellistimme niiden avulla asiakkaiden ydinmaladaptiivisia emootioskeemoja, suunnittelimme hoitoprosessia ja samalla tutkimme terapeutin toimintaa videolla; mikä toimi ja mikä olisi kaivannut muutosta? Seurasimme nauhalta myös erään asiakkaan kuutta eri terapiaistuntoa ja sitä, kuinka Greenberg käsitteli terapiaistunnoissa asiakkaan vaikeita tunnekokemuksia.

Tunnekeskeiseen terapiaan on tullut kymmenen viimeisen vuoden aikana aikaisempaa enemmän asiakkaan tilanteen käsitteellistämistä ja terapiatyöskentely on muuttunut prosessimaisemmaksi. Greenberg korosti, että terapeutin läsnäolo tässä hetkessä on hyvin tärkeää, jotta hän pystyy tavoittamaan ja saamaan kiinni asiakkaan kipeistä ja vaikeista tunnekokemuksista. Terapeutti voi tavoittaa asiakkaan ydinmaladaptiivisia emootioskeemoja seuraamalla erilaisia markkereita. Näitä markkereita voivat olla esimerkiksi terapeutissa itsessä heräävät tunteet ja kehontuntemukset, asiakkaan ilmeet, eleet, kehonkieli ja äänensävy sekä tapa puhua.

Marraskuussa 2019 matkustin jälleen Torontoon jatkamaan opintojani. Osallistuin tuolloin kolmen päivän työnohjausjaksolle. Kurssille osallistui yhdeksän terapeuttia ympäri maailman. Jokainen oli valmistautunut työnohjaukseen kuvaamalla omaa asiakastyötään, tekemällä omasta asiakkaasta eft-käsitteellistämisen ja miettimällä etukäteen kysymyksiä työnohjaukseen. Katsoimme ja tutkimme koulutuspäivien aikana yhteensä 15 asiakasvideota. Opin todella paljon omastani sekä muiden osallistujien asiakastapauksista. Leslie Greenberg oli hyvin taitava ja napakka työnohjaaja, joka osasi tarttua tärkeisiin asioihin. Asiakastapausten tutkimisen lomassa saimme myös lisää teoreettista tietoa tunnekeskeisestä terapiasta. Tähän asti suorittamani opinnot oikeuttavat minut käyttämään nimikettä EFT therapist (Completion of Basic EFT training).

3. Kerro jokin elävästi mieleen jäänyt muisto opintojen ajalta

Muiden opiskelijoiden kanssa tehdyt tuoliharjoitukset olivat hyvin vaikuttavia. Oli hämmästyttävää havaita, kuinka nopeasti tuoliharjoituksissa päästiin kiinni kaikkein kipeimpiin maladaptiivisiin primaaritunteisiin. Oli myös inspiroivaa huomata, kuinka tunnetyöskentely todella voi muuttaa vaikeita ja kivuliaita tunteita. Nämä omat ja muiden ryhmäläisten kanssa jaetut kokemukset eivät varmaan koskaan unohdu.

4. Miten tunnekeskeisen psykoterapian opinnot ovat muokanneet tapaasi työskennellä psykoterapia-asiakkaiden kanssa?

Tätä voi olla tietysti hieman vaikeaa itse arvioida, mutta ajattelen, että opintojen myötä minusta on tullut vielä sensitiivisempi ja empaattisempi terapeutti, joka uskaltaa mennä entistä rohkeammin kohti asiakkaan kipeitä ja vaikeita tunteita. Tunnekeskeisessä terapiassa on tärkeää olla aktiivisesti läsnä, virittäytyneenä itseen, toiseen ja terapiasuhteeseen samalla kun työskentelee tunnekeskeisen terapian menetelmien mukaan.  Kuuntelenkin herkästi asiakkaan tunteiden lisäksi omia tunteitani. Olen kokenut oman mindfulness-harjoittelun olleen yksi hyvä keino kehittää terapeuttista läsnäoloa terapiatilanteissa.

5. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Tunnekeskeisen terapian osalta jatkan omaa oppimisprosessiani työnohjauksen ja erilaisten koulutusten avulla. Jatkan työnohjausta osallistumalla kerran kuussa ryhmätyönohjaukseen etäyhteydellä. Työnohjaajani työskentelee Yorkin yliopistossa. Videoin työnohjauksia varten omia terapiaistuntojani, sillä tunnekeskeistä terapiaa (EFT) työnohjataan ainoastaan nauhoitusten avulla. Tarkoituksenani olisi suorittaa lähivuosien aikana tunnekeskeisen terapian sertifikaatti (Certified EFT therapist.). Sertifioinnin edellytyksenä on työnohjauksen jatkaminen ja tiettyjen osaamiskriteereiden täyttyminen asiakastyössä. Näitä tunnekeskeisen terapian taitoja arvioidaan videonäytteiden pohjalta. Opetustyön osalta jatkan tunnekeskeisestä terapiasta kouluttamista ja työnohjaamista Suomessa. Jatkan myös koulutuksen johtajana toimimista Helsingin yliopistossa. Nykyinen koulutusryhmämme kognitiivisia psykoterapeutteja valmistuu jouluna 2020. Seuraavana vuonna olisi tarkoituksena aloittaa uusi psykoterapeuttikoulutus yhdessä Jyrki Tuularin kanssa. Eli monenlaisia mielenkiintoisia juttuja tulossa!

Tutustu Irenan syksyn 2020 Tunnekeskeisen terapiatyöskentelyn koulutuksiin!

10. – 11.9.2020 Tunnekeskeisen työskentelyn uudet tuulet Päivitä ja syvennä tunnekeskeisen terapian taitojasi – Perusosio

5.11.2020 ja 6.11.2020 Tunnekeskeisen työskentelyn uudet tuulet – Päivitä ja syvennä tunnekeskeisen terapian taitojasi – Syventävät päivät