Kognitiivisen psykoterapian menetelmien soveltaminen perhepalveluissa

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n järjestää lapsi- ja perhepalveluihin suunnatun ja terapeuttisiin menetelmiin keskittyvän koulutuksen. Koulutus antaa työvälineitä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville perhekeskuksissa ja vastaavissa toimipisteissä. Koulutus vahvistaa olemassa olevia taitoja, ja lisää kykyä jäsentää perheen tilannetta. Perhekeskeisyys ja vanhemmuuden tuki kulkee koulutusprosessissa punaisena lankana samalla, kun osallistujat saavat käyttöönsä lisää vuorovaikutuksellisia ja terapeuttisia välineitä. Koulutus tukee lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LaPe) tavoitteita.

Koulutuksen tavoite

Koulutuskokonaisuuden jälkeen osallistujat osaavat soveltaa kognitiivisen terapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian lähestymistapaa ja menetelmiä työssään lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Koulutuksessa opittavia työtapoja voi soveltaa sekä fokusoituihn työskentelyjaksoihin sekä pidempään tukeen lasten ja perheiden kanssa. Työtapoja voi soveltaa työskenneltäessä perheen kanssa yksin, työparina tai moniammatillisena tiiminä.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

 • Kokonaisuus sisältää yhdeksän lähiopetuspäivää ja yhdeksän työnohjauskertaa.
 • Lähiopetuspäiviä on kuusi kahden päivän jaksoa, joita on kolme lukukaudessa ja yksi koulutuksen päättävä yhden päivän jakso.
 • Työnohjauskertoja on yhdeksän, kolme kertaa/lukukausi (puoli vuotta). Koulutusprosessissa työnohjaukset jatkuvat kolme kertaa viimeisen lähiopetusjakson jälkeen opitun vakiinnuttamiseksi. Työnohjauskerran kesto on 4x45 minuttia (3 tuntia + tauot)
 • Koultukseen on mahdollista liittää Moodle verkko-oppimisympäristö.
 • Koulutusken hyväksyttävästi suorittaneet saavat todistuksen. Koulutuksen laajuus on 12 opintopistettä.

Koulutuksessa perehdytään näyttöön perustuviin hoitomalleihin ja niiden soveltamiseen omassa työssä ja työyksikössä/tiimissä. Samalla perehdytään kognitiivisen psykoterapian teoreettiseen perustaan ja tapaan työskennellä yhteistyösuhteessa lapsen ja perheen kanssa. Tärkeänä työskentelyn fokuksena on jaetun ymmärryksen luominen (yhteinen käsitteellistäminen) ongelmista ja tavoitteista perheen/verkoston kanssa ja sen arviointi työskentelyn varrella.

Koulutuksessa on lapsen näkökulman lisäksi vahvasti mukana vanhemmuuden tuki. Toinen alue koulutuksessa on työntekijän oppimisen tukeminen ja voimavaraistuminen haastavissa perhetilanteissa. Työtapoja voi käyttää sekä fokusoiduissa työskentelyjaksoissa että pidemmän tuen työssä lasten ja perheiden kanssa. Koulutus soveltuu eri ammattiryhmille ja sisältöä voidaan muokata edelleen tilaajan tarpeiden pohjalta.

Koulutuksen eteneminen

 • Aloitus. 1 lähiopetuskerta (2pv)
  • 1. työnohjauskerta
 • 2. lähiopetuskerta (2pv)
  • 2. työnohjauskerta
 • 3. lähiopetuskerta (2pv)
  • 3. työnohjauskerta
 • 4. lähiopetuskerta (2pv)
  • 4. työnohjauskerta
 • 5 lähiopetuskerta (1pv)
  • 5. työnohjauskerta
  • 6. työnohjauskerta
  • 7. työnohjauskerta
  • 8. työnohjauskerta
  • 9. työnohjauskerta

Koulutuksen teemat tarkemmin alla kohdassa lähiopetuspäivät.

Koulutukseen voidaan myöhemmin liittää jatko-osa, jossa perehdytään mm. teemoihin autismikirjo ja oppimisen vaikeudet, yksittäiset ja kompleksiset traumat, haastavat ja epävakaat perheet/ moniongelmaisissa perheissä dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) soveltaminen

Koulutuksen työtavat

Eri aihealueet nivoutuvat toisiinsa ja kertautuvat koulutuksen aikana. Koulutus sisältää tiedollista oppimista (kaksipäiväiset lähiopetuspäivät, ennakkolukeminen, välitehtävät) ja taitojen harjoittelua ja omaksumista aktiivisen, kokemuksellisen oppimisen kautta (harjoituksia, demonstraatioita lähiopetuspäivissä ja työnohjauksessa). Koulutettava aloittaa kognitiivisten työtapojen harjoittelemisen omilla asiakkaillaan ensimmäisen lähiopetusjakson jälkeen. Koulutukseen liitetään kirjallisuuteen tutustumista.

Työnohjauksella tuetaan työskentelytavan ja menetelmien käyttöön ottamista ja työntekijän oppimista. Se toteutetaan 5-6 koulutettavan pienryhmissä 4x 45 min kerrallaan. Koulutukseen suositellaan otettavaksi samasta yksiköstä/tiimistä vähintään 2-4 työntekijää, jotta opppimisen soveltaminen on omassa työssä mahdollista ja voi laajentua osaksi yksikön/tiimin työskentelyä.

 

Kouluttajat

Kouluttajat ovat kognitiivisia psykoterapeutteja ja kognitiivisia käyttäytymisterapeutteja (YET tai VET/ kouluttajapsykoterapeutti) tai kouluttajia, joilla on muu  erityispätevyys/-koulutus kyseisiin teemoihin. Kouluttajilla ja työnohjaaajilla on vahva perheneuvola- ja/tai lastenpsykiatrian työkokemus sekä vahva kokemus kouluttamisesta ja/tai työnohjaamisesta.

Keskeinen kirjallisuus

 

 • Ranta K. ym. (2018) Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat
 • Stallard, P. (2010) Ajattelemalla iloa. Työntekijän opas ja työkirja.
 • Eskonen,I.,  Levander, M., Roine, M. (2018): Ahdistus aisoihin.
 • Sburlati ym. (2014): Evidence-Based CBT for Anxiety and Depression in children and adolescents
 • sekä muut kouluttajien jakamat artikkelit ja kirjallisuus ongelma-alueisiin ja työskentelymalleihin liittyen

Lähiopetuspäivät

 1.  Kognitiivisen psykoterapian perusteet, yhteistyösuhde ja käsitteellistäminen (2pv)
 • Koulutus- ja oppimisprosessin käynnistyminen ryhmänä ja yksilönä
 • Kognitiivisen psykoterapian teoria, peruskäsitteet ja perustyötavat
 • Käsitteellistäminen ja yhteistyösuhteen luominen perheen kanssa, yhteisten ongelma-alueiden ja tavoitteiden löytäminen -lapsen kehityksen huomioiminen kognitiivisen menetelmien soveltamisessa

Kouluttajat:

Arja Suovesi-Pöysti, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti VET/kouluttajapsykoterapeutti, EMDR-terapeutti, kasvatus- ja perheneuvolan erikoistuminen

Kirsti Pirttijärvi, sosiaalityöntekijä, kognitiivinen psykoterapeutti VET/kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja STOry, kasvatus- ja perheneuvolan erikoistuminen

 1. Vanhempien ja lasten tukeminen uhmakkuus- ja käytösongelmissa (2pv)

Kouluttajat:

Piia Karjalainen, tutkija (THL), KM, LO, Ihmeelliset Vuodet- asiantuntija

Jorma Fredriksson, psykologi, FL, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti (Sr), Käypä Hoito -työryhmän jäsen uhmakkuushäiriöissä

 1. Vanhempien ja lasten tukeminen ahdistuneisuusongelmissa  (2 pv)

Kouluttajat:

Inkeri Eskonen, psykologi, YTT, kognitiivinen psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti

Minna Räihä, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti

(Ahdistus aisoihin -kirjan kirjoittajat)

 1. Vanhempien ja lasten tukeminen masennusoireilussa (2 pv)

Kouluttajat:

Kirsti Pirttijärvi ja Katri Salo, lastenpsykiatri, kognitiivinen psykoterapeutti VET/Kouluttajapsykoterapeutti

 1. Koulutuksessa opitun käytäntöön viemisen vahvistaminen (1 pv)

Kouluttajat:

Arja Suovesi-Pöysti ja Kirsti Pirttijärvi

Toimialajohtajat -toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas

Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi

Puhelin: 040 5155604

Jätä yhteydenottopyyntö