Toimija/alihankkijatiedot

TIETOSUOJASELOSTE toimija/alihankkitiedot

Rekisterinpitäjä               Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

                                        PL 172,  00130 Helsinki

                                        050 3122229

                                         luote@luote.fi

Rekisterin nimi                 Luote Oy:n toimijoiden/alihankkijoiden tiedot

Henkilötietojen käsittelijä, jolle tietoja luovutetaan:

Kirjanpitotoimisto Balanco Accounting Oy, Perintötie 2 B, 01510 Vantaa, Finland (osallistuja ja laskutustiedot)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Luote Oy:n toimijoihin (alihankkijat kuten kouluttajat, työnohjaajat, toimialajohtajat, koulutusvastaavat ja palkattu henkilöstö) kuuluvan toimijan ja Luote Oy:n välisen työ-/ostopalvelusopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä Luote Oy:n koulutusten kehittämisen ja suunnittelun tukena. Tietoja käsitellään soveltuvin osin sopimuksen mukaisesti sekä koulutusten ja työnohjauksen organisoinnin että kehittämisen ja suunnittelun toteuttamiseksi  sekä palkan/palkkioiden maksamisen mahdollistamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen edellä kuvattujen toimien mahdollistamiseksi. Työsuhteita/palkkoja koskevat tiedot säilyteään ko. tietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö      Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia toimihenkilöiden tietoja:

*palkattu henkilöstö

-nimet, henkilötunnukset, sähköpostiosoitteet, osoitteet, ammatti, koulutus, työkokemus, pankkiyhteys, palkka-työsuhdetiedot

*alihankkijat (kouluttajat, työnohjaajat ym. koulutuksien toteuttamiseen osallistuvat tahot)

-nimet, sähköpostiosoitteet, pankkiyhteys, osoite, ammatti, koulutus ym. pätevyystiedot sekä tiedot lakisääteisten velvoitteiden täytteämisestä (kuten YEL- verovelvoitteet).

Lisäksi kaikista: Toimijoiden toteuttamista toiminnoista kerätyt palautetiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Edellämanittujen rekisterissä olevien henkilöiden itse omalla suostumuksellaan ilmoittamat tiedot sopimusten teon yhteydessä.

Toimijoiden toteuttamista toiminnoista (kuten koulutukset/työnohjaukset) kerätyt palautteet.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä Luote Oy:n toimintaa toteuttaville, ylläpitäville ja kehittäville alihankkijoille (kuten kirjanpitotoimsito, it-palvelut), tietoja käsittelevät vain toimintojen toteuttamisen kannalta tarvittavat nimetyt tahot ja henkilöt. Rekisterinpitäjä ja alihankkijat ovat sitoutuneet toimimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Rekrytointien yhteydessä mahdollisesti kertyvä manuaalinen

aineisto säilytetään erikseen tätä tarkoitusta varten olemassa olevassa lukollisessa arkistossa. Tiedot siirretään mahdollisuuksien mukaan sähköiseen arkistoon.

Sähköisesti käsiteltävä aineisto

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Luvaton pääsy tietoihin  estetään myös mm. tunnistutumisprosessien ja palomuurien avulla. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja kirjanpitotoimisto (palkan-/palkkioiden maksu) ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Työsuhdepalkka ja alihakkija palkkiotietojen osalta tietojen säilytys tapahtuu tietojenkäsittelijän Kirjanpitotoimisto Haraldin toimesta.

Tietoturvan taso arvioidaan vuosittain tehtävällä tietotilinpäätöksellä, jonka perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet tietoturvan tason parantamiseksi tietosuoja-asetuksen edellyttämälle tasolle.

Tarkastusoikeus               Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeuspyytää Rekisterinpitäjältä nähtäväkseen häntä itseään koskevat henkilötiedot.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

-pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista ja

-tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle

-muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

-pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

-niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Peruutus ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

-tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle