Suoramainonnan tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE suoramarkkinointirekisteri

 

Rekisterinpitäjä               Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

                                        PL 172

                                        00120 Helsinki

                                        050 3122229

                                        luote@luote.fi

 

Yhteyshenkilö                 toimitusjohtaja Anu Varstala

 

Rekisterin nimi                Luote Oy:n suoramarkkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään Luote Oy:n tuotteiden – koulutukset, julkaisut, tapahtumat – suoramainonnan, etämyynnin ja markkinoinnin mahdollistamiseksi. Tietoja käsitellään   rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tai rekisterinpitäjän oikeutetun edun pohjalta (aiempi asiakkuus). Lisäksi henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, kun kyse on henkilöistä, jotka toimivat sellaisessa työtehtävässä, jossa saatetaan tehdä päätöksiä markkinoitujen tuotteiden tai palveluiden hankinnasta.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen edellä kuvattujen toimien mahdollistamiseksi. Rekisteriin kuuluva voi kieltää milloin tahansa tietojensa käyttämisen em. tarkoituksiin, jolloin tiedot poistetaan rekisteristä.

 

Rekisterin tietosisältö     

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 -nimi, sähköpostiosoite.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Edellä mainittujen rekisterissä olevien henkilöiden itse omalla suostumuksellaan ilmoittamat tiedot/aiemmasta asiakkuudesta kertyneet tiedot. Tietoja kerätään esim.  koulutuksiin ilmoittautumisten sekä tuotteiden tilausten ja koulutustilaisuuksien yhteydessä. Lisäksi tietoja saatetaan kerätä julkisista tietolähteistä, mikäli henkilö työskentelee sellaisessa työtehtävässä, jossa saatetaan tehdä päätöksiä markkinoitujen tuotteiden tai palveluiden hankkimisesta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä Luote Oy:n toimintaa toteuttaville, ylläpitäville ja kehittäville alihankkijoille, tietoja käsittelevät vain toimintojen toteuttamisen kannalta tarvittavat nimetyt tahot ja henkilöt. Rekisterinpitäjä ja alihankkijat ovat sitoutuneet toimimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto 

Suoramarkkinoinnin yhteydessä mahdollisesti kertyvä manuaalinen aineisto säilytetään erikseen tätä tarkoitusta varten olemassa olevassa lukollisessa arkistossa. Tietoja käsitellään pääosin sähköisesti.

 

Sähköisesti käsiteltävä aineisto

                                          

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Luvaton pääsy tietoihin estetään myös mm. tunnistautumisprosessien ja palomuurien avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt alihankkijat ja tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

 

Tietoturvan taso arvioidaan vuosittain tehtävällä tietotilinpäätöksellä, jonka perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet tietoturvan tason parantamiseksi tietosuoja-asetuksen edellyttämälle tasolle.

 

Tarkastusoikeus              

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä nähtäväkseen häntä itseään koskevat henkilötiedot.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

 Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

-pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista ja

-tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle

-muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

-pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä  

-niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Peruutus ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

-tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.