Seminaarikoulutusten tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE SEMINAARIKOULUTUKSET

 

Rekisterinpitäjä                Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

                                            Erottajankatu 1-3 2. krs

                                            00130 Helsinki

                                            050 3631213

                                            luote@luote.fi

 

Yhteyshenkilö                   toimitusjohtaja Anna-Maija Kokko

 

Rekisterin nimi                  Luote Oy:n asiakasrekisteri; koulutuskalenteri/seminaarikoulutukset

Henkilötietojen käsittelijä joille henkilötietoa siirretään:

Lyyti Oy Linnankatu 13 Aa 18, 20100 Turku (koulutuskalenterijärjestelmän tuottaja ja ylläpitäjä)

Kirjanpitotoimisto Harald Oy UrhoKekkosenkatu 4-6 E  5. krs, 00100 Helsinki (osallistuja/laskutustiedot)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin, laskutuksen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

 

Henkilötietojen säilytysaika ja siirto suoramarkkinointirekisteriin

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi,lisäksi tietoja säilytetään vuoden ajan, jotta osallistujan on mahdollista saada todistus osallistumisesta ko. ajan sisällä. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Mikäli asiakas on ilmaissut haluavansa Luote Oy:n koulutustiedotteita ja muita tuotetiedotteita hänen sähköpostiyhteystietonsa siirretään suoramarkkinointirekisteriin (tietosuojaseloste)

 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot mm. laskutusta varten. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, tai allergiatiedot, laskutustiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan tapahtumaan ilmoittautuessaan ilmoittamat tiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä Luote Oy:n toimintaa toteuttaville, ylläpitäville ja kehittäville alihankkijoille (mm. kouluttajat, kirjanpitotoimisto, it-tuki, koulutuskalenterin ylläpitäjä).  Rekisterinpitäjä ja alihankkijat ovat sopimuksin sitoutuneet toimimaan ti Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä, reksiterinpitäjän erikseen nimeämät henkilöt ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso tarkistetaan vuosittain tietosuojatilinpäätöksen muodossa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla  henkilöllä on oikeus muun muassa:

• pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 

• tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin 

• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

                    • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle