Kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutus 2017-2019

Esite PDF515.05 KB

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys järjestää yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutuksen. Koulutuksen johtajina toimivat Maaria Koivisto, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti (Sr) ja Anna-Maija Kokko, PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti (Sr)*. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys vastaa opiskelijavalinnoista ja koulutuksen sisällöstä. Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy vastaa koulutuksen hallinnosta ja organisoinnista. Koulutusohjelma on Helsingin yliopiston hyväksymä, ja yliopisto valvoo koulutuksen toteutumista. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa todistuksen Helsingin yliopiston hyväksymästä kouluttajakoulutuksesta, joka antaa pätevyyden myös psykoterapian työnohjaukseen.

Koulutuksen ajankohta
Syksy 2017- syksy 2019, kesto 5 lukukautta, 2,5 vuotta.

Koulutuksen tavoite
• laajentaa ja syventää opiskelijan kliinisiä taitoja kognitiivisen psykoterapian alueella
• antaa pedagogiset ja tutkimukselliset valmiudet toimia psykoterapian kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina.
Koulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimuksellinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan opettajana ja työnohjaajana sekä koulutuspsykoterapeuttina psykoterapeutin nimikeoikeuteen johtavissa koulutuksissa.

Koulutukseen valinta
• Edellytyksenä on aiemmin suoritettu kognitiivinen Valviran hyväksymä psykoterapeuttikoulutus.
• Koulutukseen valitaan hakemusten ja haastattelun perusteella. Valinnassa huomioidaan aktiivisuus ammatillisessa kehittymisessä, kiinnostuneisuus alan kehityksen ja tutkimuksen seuraamisessa, kokemus psykoterapiatyöstä, kokemus kouluttajana tai työnohjaajana toimimisesta sekä mahdollisuus ja motivoituneisuus kouluttajan, työnohjaajan tai koulutuspsykoterapeutin tehtäviin.
• Koulutukseen voivat hakea aikuisten kognitiiviseen psykoterapiaan suuntautuneet ja lasten ja nuorten kognitiiviseen psykoterapiaan suuntautuneet psykoterapeutit.
• Koulutukseen valitaan enintään 21 koulutettavaa.
• Mikäli koulutukseen hyväksytyllä opiskelijalla on aiemmin suoritettuna kognitiivisen erityistason psykoterapeuttikoulutuksen laajuinen psykoterapeuttikoulutus tai jonkin muun koulutusyhteisön kuin Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen sisällön mukainen kognitiivisen ylemmän erityistason laajuinen koulutus tai uusimuotoinen psykoterapeuttikoulutus, tulee hänen mahdollisesti täydentää opintojaan yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan. Mahdollisista täydennyksistä sovitaan ennen opiskelijan sitoutumista koulutukseen.

Koulutuksen rakenne ja laajuus
Koulutuksen laajuus on 39 opintopistettä. Koulutus sisältää kliinisten taitojen (KL), pedagogisten opintojen (PE) ja tutkimustaidollisten opintojen (TU) osiot valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksen mukaisesti. Osiot limittyvät koulutusohjelmassa tukien toisiaan ja integroituen opiskelijan ammatilliseksi kokonaiskehitysprosessiksi. Integratiivisuus todentuu seminaareissakin. Selkeyden vuoksi seminaarit on koulutusohjelmassa asetettu kuuluvaksi siihen opintokokonaisuuteen, johon seminaarin sisältö painottuu. Esimerkiksi opinnäytetöiden työstämis- ja esittämisseminaari sisältää myös pedagogisten taitojen harjoittelua sekä kliinisen tieto-taidon laajentamista koulutusryhmän opinnäytetöihin perehtymisen kautta.

Kliinisten taitojen opintokokonaisuus 20 opintopistettä (KL)
A) Teoria- ja menetelmäopinnot 7 op (kontaktiopetusta 96 tuntia)
• Kaikille yhteiset seminaarit 8 päivää 61 tuntia
• Vapaavalintaiset seminaarit vähintään 15 tuntia
• Kansainväliseen kongressiin osallistuminen 20 tuntia
Seminaareihin liittyvä kirjallisuus ja tehtävät
B) Psykoterapiatyön työnohjaus 10 op, 100 tuntia
• Ohjauksessa toteutettava psykoterapiatyö vähintään 250 tuntia
• Työnohjauksesta 30-50% käytetään työnohjaamisen tai kouluttamisen ohjaukseen.
C) Henkilökohtainen koulutuspsykoterapia 3 op, 60 tuntia
• Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia vähintään 32 tuntia (4 päivää)
• Yksilökoulutuspsykoterapia vähintään 28 tuntia
Kouluttajakoulutuksessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukainen oma kliininen syventyminen (mm. valinnaisten opintojen ja työnohjauksen suuntautumisen osalta tapahtuu aiemman koulutuksen ja kliinisen työkokemuksen mukaisesti aikuisten tai lasten ja nuorten psykoterapiaan). Kouluttajakoulutus ei mahdollista pätevöitymistä itselle uuteen psykoterapian kohderyhmään.

Pedagogisten opintojen opintokokonaisuus 6 opintopistettä (PE)
A) Teoria- ja menetelmäopetus 4 op (kontaktiopetusta 45 tuntia)
• Kaikille yhteiset seminaarit 6 päivää, 45 tuntia
• Seminaareihin liittyvä kirjallisuus ja tehtävät
B) Työnohjauksellisten taitojen ohjaaminen
• Toteutetaan osana psykoterapiatyön työnohjausta, 30-50% työnohjauksesta kohdentuu työnohjaamisen ja kouluttamisen ohjaamiseen
C) Koulutus- ja/tai työnohjausprosessin toteuttaminen 2 op
• Kouluttajana toimiminen 10 tuntia/työnohjaajana toimiminen 15 tuntia.

Tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuus 13 opintopistettä (TU)
A) Teoria ja menetelmäopetus 3 opintopistettä (kontaktiopetusta 37 tuntia)
• Kaikille yhteiset seminaarit 3 päivää, 22 tuntia
• Seminaareihin liittyvä kirjallisuus ja tehtävät
• Opinnäytetöiden pienryhmäohjaus 3 x 5 tuntia, 15 tuntia
B) Opinnäytetyön tekeminen 10 op

Kustannukset
Lukukausimaksu on 969,00 € + 24 % alv (232,60 €). Lukukausimaksu laskutetaan viidessä tasaerässä kunkin lukukauden alussa. Koko koulutusajalta siis yhteensä 4845,00 € +24 % alv (1163,00 €). Tämä hinta edellyttää 21 opiskelijaa.

Lukukausimaksu sisältää
• kontaktiopetuksen yhteiset seminaarit, 17 päivää
• lopputöiden ohjauksen pienryhmässä 3 x 5 tuntia sekä
• lopputöiden tarkastajien palkkiot

Lisäksi itse maksettaviksi kustannuksiksi tulevat:
• osallistuminen kansainväliseen kongressiin
• oman syventymisalueen vapaavalintaiset koulutuspäivät
(2 päivää, vähintään 15 tuntia)
• työnohjaus (100 tuntia /max 3 hengen ryhmä)
• koulutuspsykoterapia (60 tuntia), josta 32 tuntia ryhmämuotoista koulutuspsykoterapiaa ja 28 tuntia yksilöpsykoterapiaa
• matkat, kirjallisuus ym. kulut

Hakeminen koulutukseen
Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa hakija kuvaa omia tavoitteitaan ja motivaatiotaan hakea koulutukseen, työkokemustaan, täydennyskouluttautumistaan, nykyisiä työtehtäviään ja mahdollisia muita alan kehittämistehtäviä. Hakemukseen liitetään jäljennökset psykoterapeuttikoulutuksen todistuksesta ja Valviran (TEO:n) todistuksesta psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeudesta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja peruskoulutus.

Hakuaika päättyy 31.3.2017. Valintahaastattelut pyritään tekemään huhtikuun lopussa la 22.4 ja/tai pe-la 28.-29.4.2017. Haastattelun hinta on 150 €. Haastattelut järjestetään Helsingissä. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse hakuajan päätyttyä.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: Maaria Koivisto, PL 67, 00531 Helsinki. Lisätietoja antaa: Koulutuksen johtaja Maaria Koivisto, maaria.koivisto@fimnet.fi,
puh. 0440 744492

Koulutuksenjohtajat ja kouluttajat
Pääkouluttajat: Maaria Koivisto, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti (Sr)* ja Anna-Maija Kokko, PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti (Sr).
Seminaari/menetelmäkouluttajina toimivat mm.
• Armi Hakanen, VTM, psykologi, kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti (Sr), lehtori, Turun yliopisto, käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos/psykologia
• Erkki Isometsä, professori, Helsingin yliopisto, kliininen laitos, psykiatrian osasto
• Soili Kajaste, PsL, kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti (Sr)
• Anne Kauppi, LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, kognitiivisen psykoterapian
psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti (Sr)
• Petri Mäntynen, PsL, kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti VET
• Klaus Ranta, LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti VET
• Juhani Tiuraniemi, PsT, kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti (Sr).

*Kouluttajapsykoterapeutti Senior (Sr) on Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen myöntämä nimike niille VET-/kouluttajapsykoterapeuteille, joilla on pätevyys toimia kouluttajana/työnohjaajana kouluttajakoulutuksessa.

Työnohjaajina voivat toimia kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason psykoterapeutit, joilla on lisäksi Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen kouluttajapsykoterapeuttipätevyys (kouluttajapsykoterapeutti Senior). Erityisteeman tai menetelmän työnohjaajana voi toimia myös YET-/kouluttajapsykoterapeutti, jolla ko. asiaan erityistä perehtyneisyyttä.
Koulutuspsykoterapeutteina voivat toimia kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason psykoterapeutit/kouluttajapsykoterapeutit.
Opiskelijat valitsevat itse työnohjaajansa ja koulutuspsykoterapeuttinsa.

KAIKILLE YHTEINEN KOULUTUSOHJELMA
– Aloitusseminaari – kognitiivisen psykoterapian kenttä (KL) 15 t 21.-22.9.2017
-Psykoterapian kouluttajan pedagogiset taidot (PE) 15 t 23.-24.11.2017
-Psykoterapeuttinen vuorovaikutus ja muutos psykoterapiassa ja
kognitiivisessa psykoterapiassa, koulutuspsykoterapian
erityispiirteet (KL) 15 t 15.-16.3.2018
-Psykoterapiatutkimus ja muutos psykoterapiassa
– Opinnäytetöiden aloitusohjaus (TU) 15 t kevät 2018
– Opinnäytetöidenohjaus pienryhmissä (TU) 5 t syksy 2018
– Taito-opetuksen ja työnohjauksen pedagogiset taidot (PE) 15 t syksy 2018
– Pedagogisten taitojen ohjaaminen (PE) 7 t syksy 2018
– Kokemuksellinen ja tunnetason työskentely kognitiivisessa  psykoterapiassa (KL) 15 t kevät 2019
-Opinnäytetöidenohjaus pienryhmissä (TU) 5 t kevät 2019
– Opinnäytetöiden työstämisseminaari (TU) 15 t syksy 2019
– Opinnäytetöidenohjaus pienryhmissä (TU) 5 t syksy 2019
– Päätösseminaari (KL) Opiskelijoiden valitsema kliininen teema
– Koulutusprosessin integraatio 16 t syksy 2019