Nettikaupan tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE NETTIMYYNTI

 

 

Rekisterinpitäjä               Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

                                           Erottajankatu 15-17

                                           00130 Helsinki

                                           050 3631213

                                           luote@luote.fi

 

Yhteyshenkilö                   toimitusjohtaja Anu varstala

 

Rekisterin nimi                 Luote Oy:n asiakasrekisteri; posti-/nettimyynti

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään postimyyntiasiakkaan toimeksiannon perusteella tilauksen ja tavarantoimituksen mahdollistamiseksi rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen edellä kuvattujen toimien mahdollistamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö      Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia toimeksiantoihin liittyviä ja niiden yhteydessä kertyviä alla lueteltuja henkilötietoja:

                                           -asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, toimitusosoite, laskutusosoite

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Edellämanittujen rekisterissä olevien henkilöiden itse omalla suostumuksellaan ilmoittamat tiedot toimeksiannon yhteydessä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä muiden  postimyynnin toteuttamiseen osallistuvien tahojen/alihakkijoiden (kuten  postituksen hoitajat, kirjanpitotoimisto) kesken tarpeen mukaan tilausten toimittamiseksi ja laskuttamiseksi. Kaikki toimijat ovat sopimuksin sitoutuneet toimimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

 

Asikkaan nimi ja sähköpostiosoite siirretään Luote Oy:n suoramrkkinointireksiteriin, mikäli asiakas siihen on antanut suostumuksensa.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

                                           Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

 

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

                                            Manuaalinen aineisto

 

                                           Toimeksiantojen yhteydessä mahdollisesti kertyvä manuaalinen

aineisto (tilauslistat) säilytetään erikseen tätä tarkoitusta varten olemassa olevassa lukollisessa arkistossa. Tiedot siirretään mahdollisuuksien mukaan sähköiseen arkistoon.

 

                                           Sähköisesti käsiteltävä aineisto

                                          

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Luvaton pääsy tietoihin estetään myös mm. tunnistautumisprosessin ja  palomuurien avulla. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

 

Tietoturvan taso arvioidaan vuosittain tehtävällä tietotilinpäätöksellä, jonka perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet tietoturvan saattamiseksi tietosuoja-asetuksen kannalta asianmukaiselle tasolle. 

 

Tarkastusoikeus               Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen Rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevat henkilötiedot.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

                                           Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

-pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista ja

-tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle

-muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

                                           Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

-pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

-niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Peruutus ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen

-tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle