Kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutus Helsingissä 2021-2022

Kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutus Helsingissä 2021-2022

 

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys järjestää yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutuksen. Pääkouluttajina toimivat FL, psykologi, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti (Sr) Jorma Fredriksson ja LL, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti (Sr) Maaria Koivisto.

 

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry vastaa koulutuksen sisällöstä ja opiskelijavalinnoista. Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy vastaa koulutuksen järjestämisestä ja hallinnosta. Koulutusohjelma on Helsingin yliopiston hyväksymä, ja Helsingin yliopisto valvoo koulutuksen toteutumista. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa todistuksen Helsingin yliopiston hyväksymästä kouluttajakoulutuksesta, joka antaa pätevyyden toimia myös psykoterapian työnohjaajana.

 

Koulutuksen ajankohta

Tammikuu 2021- joulukuu 2022, kesto kaksi vuotta (neljä lukukautta)

 

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa kliiniset, pedagogiset ja tutkimukselliset valmiudet toimia kognitiivisen psykoterapian kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina. Koulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimuksellinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan kouluttajana ja työnohjaajana sekä koulutuspsykoterapeuttina psykoterapeutin nimikeoikeuteen johtavissa koulutuksissa.

 

Koulutukseen valinta

 • Koulutukseen voivat hakea Valviran hyväksymän kognitiivisen psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneet, jotka ovat saaneet psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeuden.
 • Koulutukseen valitaan hakemusten ja haastattelun perusteella. Valinnassa huomioidaan hakijan aktiivisuus ammatillisessa kehittymisessä, kiinnostuneisuus alan kehityksen ja tutkimuksen seuraamisessa, kokemus psykoterapiatyöstä, kokemus kouluttajana tai työnohjaajana toimimisesta, mahdollisuus ja motivoituneisuus kouluttajan, työnohjaajan tai koulutuspsykoterapeutin tehtäviin sekä mahdollisuus työskennellä psykoterapeuttina koulutuksen aikana.
 • Koulutukseen voivat hakea aikuisten kognitiiviseen psykoterapiaan ja lasten ja nuorten kognitiiviseen psykoterapiaan suuntautuneet psykoterapeutit.
 • Koulutukseen valitaan  21 koulutettavaa.
 • Mikäli koulutukseen hyväksytyllä opiskelijalla on aiemmin suoritettuna kognitiivisen erityistason psykoterapeuttikoulutuksen laajuinen psykoterapeuttikoulutus (ET-) tai jonkin muun koulutusyhteisön kuin Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sisällön mukainen kognitiivinen ylemmän erityistason laajuinen koulutus tai jonkin muun koulutusyhteisön kuin Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sisällön mukainen vuonna 2012 tai sen jälkeen alkanut psykoterapeuttikoulutus, tulee hänen mahdollisesti täydentää opintojaan yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan. Mahdollisista täydennyksistä sovitaan ennen opiskelijan sitoutumista koulutukseen. 

 

Koulutuksen rakenne ja laajuus

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Koulutus sisältää kliinisten taitojen (KL), pedagogisten (PE) ja tutkimustaidollisten opintojen (TU) osiot valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksen mukaisesti. Osiot limittyvät koulutusohjelmassa tukien toisiaan ja integroituen opiskelijan ammatilliseksi kokonaiskehitysprosessiksi. Osassa seminaareja kliinisten, pedagogisten ja tutkimuksellisten taitojen osuudet integroituvat, mutta selkeyden vuoksi seminaarit on koulutusohjelmassa asetettu kuuluvaksi siihen opintokokonaisuuteen, joka seminaarin sisällössä painottuu.

 

Kliinisten taitojen opintokokonaisuus 20 opintopistettä (KL)

A) Teoria- ja menetelmäopinnot 7 op (kontaktiopetusta 96 tuntia)

 • Kaikille yhteiset seminaarit 8 päivää                                       61 tuntia
 • Vapaavalintaiset seminaarit vähintään                                  15 tuntia
 • Kansainväliseen kongressiin osallistuminen                       20 tuntia

Seminaareihin liittyvä kirjallisuus ja tehtävät

B) Psykoterapiatyön työnohjaus 10 op, 100 tuntia

 • Työnohjauksen aikana  toteutettava psykoterapiatyö vähintään 250 tuntia
 • Työnohjauksesta 30-50% käytetään työnohjaamisen tai kouluttamisen ohjaukseen.

C) Henkilökohtainen koulutuspsykoterapia 3 op, 60 tuntia

 • Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia vähintään 32 tuntia (neljä päivää)
 • Yksilömuotoinen koulutuspsykoterapia vähintään 28 tuntia

 

Opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukainen kliininen syventyminen (mm. valinnaisten opintojen ja työnohjauksen suuntautumisen osalta) suuntautuu kouluttajakoulutuksessa opiskelijan aiemman koulutuksen ja kliinisen työkokemuksen mukaisesti joko aikuisten tai lasten ja nuorten psykoterapiaan. Kouluttajakoulutus ei mahdollista pätevöitymistä itselle uuteen psykoterapian kohderyhmään.

 

Pedagogisten opintojen opintokokonaisuus 7 opintopistettä (PE)

A) Teoria- ja menetelmäopetus 5 op (kontaktiopetusta 52 tuntia)

 • Kaikille yhteiset seminaarit seitsemän päivää, 52 tuntia
 • Seminaareihin liittyvä kirjallisuus ja tehtävät

B) Työnohjauksellisten taitojen ohjaaminen

 • Yksi seminaaripäivä yllämainitusta seitsemästä
 • Toteutetaan myös osana psykoterapiatyön työnohjausta 30-50%:n työnohjauksesta kohdentuessa työnohjaamisen ja kouluttamisen ohjaamiseen

C) Koulutus- ja työnohjausprosessin toteuttaminen 2 op

 • Kouluttajana toimiminen kahdeksan tuntia (yksi päivä) ja työnohjaajana toimiminen vähintään 15 tuntia

 

Tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuus 13 opintopistettä (TU)

A) Teoria ja menetelmäopetus 3 opintopistettä (kontaktiopetusta 39 tuntia)

 • Kaikille yhteiset seminaarit kolme päivää, 22 tuntia
 • Seminaareihin liittyvä kirjallisuus ja tehtävät
 • Opinnäytetöiden pienryhmäohjaus 3 x 5 tuntia (15 tuntia) ja tarvittaessa yksilöohjaus kaksi tuntia

B) Opinnäytetyön tekeminen 10 op

 

Kustannukset

Lukukausimaksu on 1288,75 € + 24 % alv (309,3 €) eli 1598,05 € sisältäen alv. Lukukausimaksu laskutetaan neljässä tasaerässä kunkin lukukauden alussa. Koko koulutusajalta kustannukset ovat siis yhteensä 5155,00 € +24 % alv (1237,2 €) eli 6392,2 sisältäen alv. Tämä hinta edellyttää 21 opiskelijaa.

 

Lukukausimaksu sisältää:

 • kontaktiopetuksen yhteiset seminaarit, 18 päivää
 • lopputöiden ohjauksen pienryhmässä 3 x 5 tuntia sekä tarvittaessa kaksi tuntia yksilöllistä ohjausta. Ryhmä- ja yksilöohjauksen keskinäisiä suhteita voidaan vaihtaa tarpeenmukaisesti.
 • lopputöiden tarkastajien palkkiot

 

Lisäksi itse maksettaviksi kustannuksiksi tulevat:

 • osallistuminen alan kansainväliseen kongressiin
 • oman syventymisalueen mukaiset vapaavalintaiset koulutuspäivät

 (kaksi päivää, vähintään 15 tuntia)

 • työnohjaus (100 tuntia, kolmen hengen ryhmässä)
 • koulutuspsykoterapia (60 tuntia), josta 32 tuntia ryhmämuotoista koulutuspsykoterapiaa ja 28 tuntia yksilöpsykoterapiaa
 • matkat, kirjallisuus, ym. kulut

 

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa hakija kuvaa omia tavoitteitaan ja motivaatiotaan hakea koulutukseen, työkokemustaan, täydennyskouluttautumistaan, nykyisiä työtehtäviään ja mahdollisia muita alan kehittämistehtäviä. Hakemukseen liitetään jäljennökset psykoterapeuttikoulutuksen todistuksesta ja Valviran (TEO:n) todistuksesta psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeudesta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja peruskoulutus.

 

Hakuaika päättyy 15.9.2020. Valintahaastattelut pyritään tekemään lokakuun aikana. Haastattelun hinta on 150 €. Haastattelut järjestetään Helsingissä. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse hakuajan päätyttyä.

 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: Maaria Koivisto, Kankurinkatu 5 B 23, 00150 Helsinki tai maaria.koivisto@fimnet.fi. Lisätietoja antavat: Maaria Koivisto (maaria.koivisto@fimnet.fi, p. 044-0744492) ja Jorma Fredriksson (jorma.fredriksson@gmail.com, p. 050-5851386).  

 

Kouluttajat

Pääkouluttajat: Jorma Fredriksson, FL, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti (Sr) ja Maaria Koivisto, LL, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti (Sr). Seminaari- ja menetelmäkouluttajina toimivat muiden muassa:

 • Juha Happonen, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti (Sr)
 • Erkki Heinonen, PsT, apulaisprofessori, Oslon yliopisto
 • Erkki Isometsä, LT, professori, Helsingin yliopisto, kliininen laitos, psykiatrian osasto
 • Anna-Maija Kokko, PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti (Sr)
 • Merja Kuusela, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti (Sr)
 • Sari Lindeman, LT, professori, kognitiivinen psykoterapeutti VET, Itä-Suomen yliopisto ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Irena Miettinen, TM, psykiatrinen sairaanhoitaja, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti (Sr)
 • Petri Mäntynen, PsL, kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti VET
 • Klaus Ranta, LT, dosentti, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti VET ja
 • muita kognitiivisen psykoterapian kansainvälisiä tai suomalaisia asiantuntijoita.

 

Työnohjaajina voivat toimia kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason (VET-) psykoterapeutit, joilla on lisäksi Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen kouluttajapsykoterapeuttipätevyys (kouluttajapsykoterapeutti Senior, Sr). Erityisteeman tai -menetelmän työnohjaajana voi toimia myös YET-/kouluttajapsykoterapeutti tai muu oman alansa erityisasiantuntija, joka on erityisen perehtynyt kyseiseen teemaan tai menetelmään.

 

Koulutuspsykoterapeutteina voivat toimia kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason (VET-) psykoterapeutit/kouluttajapsykoterapeutit.

Opiskelijat valitsevat itse työnohjaajansa ja koulutuspsykoterapeuttinsa.

 

KAIKILLE YHTEINEN KOULUTUSOHJELMA

 

Ensimmäinen seminaari: Kognitiivisen psykoterapian kehityshistoria ja kenttä ja psykoterapeutin ammatillinen kehittyminen (KL) 15 tuntia, 28.-29.1.2021

 

Toinen seminaari: Psykoterapian kouluttajan pedagogiset taidot (PE) 15 tuntia, 4.-5.3.2021

 

Kolmas seminaari: Psykoterapeuttinen vuorovaikutus ja muutos psykoterapiassa ja kognitiivisessa psykoterapiassa, koulutuspsykoterapian erityispiirteet (KL) 15 tuntia, 10.-11.6.2021

 

Neljäs seminaari: Taito-opetuksen ja työnohjauksen pedagogiset taidot (PE) 15 tuntia, 19.-20.8.2021

 

Viides seminaari: Pedagogisten taitojen ohjaaminen (PE) 7 tuntia, 1.10.2021

 

Kuudes seminaari: Psykoterapiatutkimus ja muutos psykoterapiassa (TU) 13 h. Opinnäytetöiden aloitusohjaus (TU) 2 h, 9.-10.12.2021

 

Seitsemäs seminaari: Työnohjaustaitojen ohjaaminen (PE) 7 tuntia, tammikuu 2022

 

Kahdeksas seminaari: Kokemuksellinen ja tunnetason työskentely kognitiivisessa psykoterapiassa (KL) 15 tuntia, huhtikuu 2022

 

Yhdeksäs seminaari: Opinnäytetöiden työstämisseminaari (TU) 7 tuntia ja pedagogisten taitojen harjoittelu (PE) 8 tuntia, syyskuu 2022

 

Kymmenes seminaari: Päätösseminaari: opiskelijoiden valitsema kliininen teema (KL) 8 tuntia ja koulutusprosessin integraatio 7 tuntia (KL), joulukuu 2022