CBASP (Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli) verkoston tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE – CBASP Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli verkosto

Rekisterinpitäjä

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy, PL 172, 00120 Helsinki, 050 3122229, luote@luote.fi

Yhteyshenkilö toimitusjohtaja Anu Varstala

Rekisterin nimi Luote Oy:n CBASPverkosto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään CBASP, Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalliin liittyvän tiedon jakamiseksi ja Luote Oy:n tuotteiden – koulutukset, julkaisut, tapahtumat – suoramainonnan, etämyynnin ja markkinoinnin mahdollistamiseksi. Tietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin verkostoon ilmoittautuneiden tiedot pitävät paikkansa ja he eivät ole ilmaisseet haluavansa poistua verksoton sähköpostilistalta. Rekisteriin kuuluva voi kieltää milloin tahansa tietojensa käyttämisen em. tarkoituksiin, jolloin tiedot poistetaan rekisteristä.

Rekisterin tietosisältö Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Edellämanittujen rekisterissä olevien henkilöiden itse omalla suostumuksellaan ilmoittamat tiedot.. Tietoja kerätään esim. koulutuksiin ilmoittautumisten sekä tuotteiden tilausten ja koulutustilaisuuksien ytheydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä Luote Oy:n toimintaa toteuttaville, ylläpitäville ja kehittäville alihankkijoille, tietoja käsittelevät vain toimintojen toteuttamisen kannalta tarvittavat nimetyt tahota ja henkilöt. Rekisterinpitäjä ja alihankkijat ovat sitoutuneet toimimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Suoramarkkinoinnin yhteydessä mahdollisesti kertyvä manuaalinen aineisto säilytetään erikseen tätä tarkoitusta varten olemassa olevassa lukollisessa arkistossa. Tietoja käsitellään pääosin sähköisesti.

Sähköisesti käsiteltävä aineisto

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Luvaton pääsy tietoihin estetään myös mm. tunnistutumisprosessien ja palomuurien avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt alihankkijat ja tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Tietoturvan taso arvioidaan vuosittain tehtävällä tietotilinpäätöksellä, jonka perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet tietoturvan tason parantamiseksi tietosuoja-asetuksen edellyttämälle tasolle.

Tarkastusoikeus Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

  • pyytää nähtäväkseen häntä itseään koskevat henkilötiedot.
  • vaatia tiedon korjaamista
  • pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista ja
  • tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle
  • muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Peruutus ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.